35%تخفیف
250,000تومان
فاصله تا حرم کمتر از 1 دقیقه پیاده
55%تخفیف
295,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
15%تخفیف
140,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
45%تخفیف
140,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
26%تخفیف
268,500تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
18%تخفیف
180,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
25%تخفیف
315,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
37%تخفیف
305,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
20%تخفیف
315,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
31%تخفیف
225,000تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
40%تخفیف
310,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده