35%تخفیف
250,000تومان
فاصله تا حرم کمتر از 1 دقیقه پیاده
55%تخفیف
280,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
15%تخفیف
170,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
45%تخفیف
110,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
26%تخفیف
168,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
18%تخفیف
150,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
25%تخفیف
240,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
37%تخفیف
270,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
20%تخفیف
260,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
31%تخفیف
150,000تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
40%تخفیف
189,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده