35%تخفیف
450,000تومان
فاصله تا حرم کمتر از 1 دقیقه پیاده
55%تخفیف
670,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
15%تخفیف
400,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
45%تخفیف
530,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
26%تخفیف
505,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
18%تخفیف
325,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
25%تخفیف
510,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
37%تخفیف
360,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
20%تخفیف
540,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
31%تخفیف
280,000تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
40%تخفیف
315,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده