35%تخفیف
160,000تومان
فاصله تا حرم کمتر از 1 دقیقه پیاده
55%تخفیف
310,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
60%تخفیف
115,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
50%تخفیف
95,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
70%تخفیف
170,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
35%تخفیف
140,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
40%تخفیف
185,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
45%تخفیف
183,000تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
37%تخفیف
290,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
20%تخفیف
213,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
40%تخفیف
145,000تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
40%تخفیف
200,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده