16%تخفیف
426,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
410,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
440,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
555,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
390,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
298,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
260,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده