16%تخفیف
415,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
370,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
380,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
461,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
360,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
265,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
310,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده