16%تخفیف
875,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
650,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
798,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
700,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
725,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
340,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
606,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده