16%تخفیف
1,380,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
1,360,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
1,488,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
1,400,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
1,350,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
630,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
882,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده