16%تخفیف
390,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
45%تخفیف
388,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
325,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
11% تخفیف
370,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
350,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
35%تخفیف
250,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
35%تخفیف
230,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده