16%تخفیف
480,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
380,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
410,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
465,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
435,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
250,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
400,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده