16%تخفیف
2,360,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
42%تخفیف
2,140,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
40% تخفیف
2,485,000 تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
12% تخفیف
2,170,000 تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
28% تخفیف
2,625,000 تومان
فاصله تا حرم 8 دقیقه پیاده
25%تخفیف
630,000تومان
فاصله تا حرم 30 دقیقه با ماشین
38%تخفیف
2,200,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده