60%تخفیف

هتل آپارتمان آرمان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی   
210,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
60%تخفیف

هتل آپارتمان حیات شرق مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
120,000تومان
فاصله تا حرم 2 دقیقه پیاده
75%تخفیف

هتل آپارتمان رز طلایی مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی    
75,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
65,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان تبسم مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی   
75,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان آرین مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی   
95,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان کاویان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
85,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
50%تخفیف

هتل آپارتمان سلمان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
90,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
56%تخفیف

هتل آپارتمان بشری مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
135,000تومان
فاصله تا حرم 2 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
135,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان دیدار مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
60,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان کاکتوس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
75,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان پایتخت مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب   
75,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان پارادایس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب   
65,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
65%تخفیف

هتل آپارتمان سفرا مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب 
85,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
55%تخفیف

هتل آپارتمان سروش مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
85,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب  
95,000تومان
فاصله تا حرم 2 دقیقه پیاده
30%تخفیف

هتل آپارتمان ترنم مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
110,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان پاویون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
60,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
75%تخفیف

هتل آپارتمان آلتون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
100,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان آوا مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
60,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان اخوان مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
65,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان لاوان مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
63,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان بهزاد مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
70,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
45%تخفیف

هتل آپارتمان رواق مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
65,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده
59%تخفیف

هتل آپارتمان همتا مشهد

درجه هتل آپارتمان : معمولی   
80,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان تابش مشهد

درجه هتل آپارتمان : معمولی    
60,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده